Menu Close

Vietinės rinkliavos kompensacija už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą

Vietinės rinkliavos kompensacija už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą skiriama asmenims, kurie deklaravo gyvenamąją vietą savivaldybėje ir apmokėjo Vietinės rinkliavos mokestį, mokamos:
50 proc. apmokėtos Vietinės rinkliavos sumos bendrai gyvenantiems asmenims ir vieniems gyvenantiems asmenims, socialinės pašalpos gavimo laikotarpiu;
30 proc. apmokėtos Vietinės rinkliavos sumos bendrai gyvenantiems asmenims, kurių šeimoje auga 3 ir daugiau vaikų iki 18 metų ir vyresni, dirbantys (taip pat savarankiškai dirbantys), jeigu per mėnesį jų gaunamos pajamos yra mažesnės kaip 1 valstybės remiamų pajamų dydis, arba nedirbantys (taip pat savarankiškai nedirbantys) nesusituokę ir savo vaikų (įvaikių) neauginantys pilnamečiai vaikai (įvaikiai) iki 24 metų, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje, įskaitant akademinių atostogų dėl ligos ar nėštumo laikotarpį, taip pat pilnamečiai vaikai (įvaikiai) nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos, o kai švietimo įstaigose nustatoma vėlesnė mokslo ar studijų metų pradžia negu rugsėjo 1 diena, pilnamečiai vaikai (įvaikiai), tais pačiais kalendoriniais metais baigę bendrojo ugdymo programą ir įstoję mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programą ar studijuoti į aukštąją mokyklą, į bendrai gyvenančių asmenų sudėtį įskaitomi ir laikotarpiu nuo rugsėjo 1 dienos iki dienos, kurią švietimo įstaigose prasideda mokslo ar studijų metai ir kurių pajamos neviršija 2 VRP vienam asmeniui per mėnesį;
30 proc. apmokėtos Vietinės rinkliavos sumos bendrai gyvenantiems asmenims, kurie augina neįgalų vaiką su sunkia ir vidutine negalia ir kuriam nustatyti specialieji nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikiai, ir kurių pajamos neviršija 2 VRP dydžio vienam asmeniui per mėnesį.
Informacija dėl paslaugos teikimo asmeniui gali būti pateikiama atvykus į instituciją, telefonu, elektroniniu būdu.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:
1. prašymą;
2. šeimos duomenų socialinei paramai gauti formą (SP-1);
3. duomenų apie asmens ir jo šeimos narių veiklos pobūdį ir socialinę padėtį formą (SP-2);
4. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jeigu prašymą ir dokumentus teikia įgaliotas asmuo – įgaliojimas ir įgaliotojo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą);
5. kai pareiškėjai negali pateikti dokumentų, įrodančių Vietinės rinkliavos sumokėjimo, seniūnijos specialistas socialiniam darbui el. paštu kreipiasi į atsakingą Savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyriaus specialistą dėl duomenų apie pareiškėjo Vietinės rinkliavos apmokėjimą ir užpildo kompensacijos apskaičiavimo pažymą (prašymą).

Paslaugos gavėjai:

Fiziniai asmenys ne verslo tikslais

Teisės aktai:

Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.215633/asr

Paslauga nemokama.

Už paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:

  • Seniūnijoje:

Vyresnioji specialistė socialinėms išmokoms Aida Daugialienė
Telefonas +370 41 507 021
El. paštas aida.daugialiene@siauliuraj.lt

  • Šiaulių rajono savivaldybės socialinės paramos skyriuje:

Vyresnioji specialistė socialinėms išmokoms Brigita Škultinė
Telefonas +370 41 596 663
El. paštas brigita.skultine@siauliuraj.lt

Paslaugos suteikimo trukmė: 30 kalendorinių dienų.

Paslauga elektroniniu būdu nesuteikiama.

Vietinės rinkliavos kompensacijos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą aprašas

Skip to content