Menu Close

Išmokos vaikui skyrimas

Kiekvienam vaikui nuo gimimo dienos iki 18 metų ir vyresniam, jeigu jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, bet ne ilgiau iki jam sukaks 21 metai, yra skiriama išmoka. Papildoma išmoka vaikui skiriama: asmenims, kurie augina ir (ar) globoja vieną ar du vaikus, kai šeimos pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės negu 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio (testuojant pajamas); asmenims, kurie augina ir (ar) globoja tris ar daugiau vaikų (netestuojant pajamų).
Prašymai gali būti teikiami tiesiogiai (asmeniui atvykus į Šiaulių rajono savivaldybės administracijos seniūniją pagal deklaruotą gyvenamąją vietą), elektroniniu būdu, kai valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama elektroninė paslauga, arba per atstovą.
Informacija dėl paslaugos teikimo asmeniui gali būti pateikiama atvykus į instituciją, telefonu, elektroniniu būdu.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:
1. prašymą (SP-1, SP-2, SP-3);
2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jeigu prašymą ir dokumentus teikia įgaliotas asmuo – įgaliojimą ir įgaliotojo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; jeigu prašymą ir dokumentus teikia asmuo, pripažintas ribotai veiksniu šioje srityje – dokumentus, patvirtinančius rūpybos nustatymą ir rūpintojo paskyrimą, rūpintojo sutikimą dėl asmens kreipimosi skirti išmoką vaikui; jeigu prašymą ir dokumentus teikia globėjas – dokumentus apie globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju);
3. įsiteisėjusį teismo sprendimą įvaikinti;
4. dokumentus, pagrindžiančius ekonominius, socialinius ar asmeninius interesus Šiaulių rajono savivaldybėje – jei asmuo nedeklaruoja gyvenamosios vietos Šiaulių rajono savivaldybėje ir neįtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;
5. mokymo įstaigos pažymą, jeigu vyresnis kaip 18 metų asmuo iki 24 metų mokosi ir šių duomenų nėra valstybės ir žinybiniuose registruose arba valstybės informacinėse sistemose;
6. dirbančių pilnamečių vaikų (įvaikių) iki 24 metų, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje, pažymas apie praėjusių 12 kalendorinių mėnesių iki kreipimosi dėl išmokos vaikui mėnesio arba praėjusių 12 kalendorinių mėnesių iki teisės gauti išmoką vaikui atsiradimo mėnesio gautas pajamas;
7. kai pagal praėjusių kalendorinių metų vidutines mėnesio pajamas bendrai gyvenantys asmenys neturėjo teisės gauti išmokos vaikui, pajamoms sumažėjus, pažymas apie praėjusių 12 kalendorinių mėnesių iki kreipimosi ar teisės gauti išmoką atsiradimo dienos bendrai gyvenančių gautas pajamas, nustatytas Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje.

Paslaugos gavėjai:

Fiziniai asmenys ne verslo tikslais

Teisės aktai:

Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.5981/asr

Paslauga nemokama.

Už paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:

  • Seniūnijoje:

Vyresnioji specialistė socialinėms išmokoms Aida Daugialienė
Telefonas +370 41 507 021
El. paštas aida.daugialiene@siauliuraj.lt

  • Šiaulių rajono savivaldybės  Socialinės paramos skyriuje:

Vyresnioji specialistė socialinėms išmokoms Brigita Škultinė
Telefonas +370 41 596 663
El. paštas brigita.skultine@siauliuraj.lt

Paslaugos suteikimo trukmė: 30 kalendorinių dienų.

Paslaugos teikimas elektroniniu būdu:

1. Išmokos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie www.spis.lt
2. Išmokos gavėjas arba įgaliotas asmuo užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu). Tais atvejais, kai elektroniniu būdu prašymo – paraiškos pateikti nepavyksta (pvz.: jei vienas iš suaugusių asmenų neturi galiojančio asmens tapatybės dokumento ar dėl kitų priežasčių), dėl išmokos skyrimo turi kreiptis į Savivaldybės administracijos seniūniją, kuriai teikia prašymą, nustatyta tvarka.
3. Išmokos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja išmokos gavėją dėl prašymo papildymo.
4. Išmokos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu pasirinktu būdu: atvykęs į Savivaldybės administraciją, įprastu laišku arba prisijungęs prie https://www.spis.lt/, arba elektroniniu paštu (turi būti nurodytas elektroninio pašto adresas).

Elektroninės paslaugos nuoroda: https://www.spis.lt/

Išmokos vaikui skyrimo aprašas

 

 

Skip to content