Menu Close

Seniūnaičių institutas

SENIŪNAITIS – gyvenamosios vietovės ar jos dalies bendruomenės išrinktas atstovas, turintis LR vietos savivaldos įstatymo nustatytas teises ir pareigas.

SENIŪNAIČIŲ SUEIGA – seniūnaičių susirinkimas, kuriame sprendžiami LR vietos savivaldos įstatymo nustatyti klausimai.

 

KAS GALI BŪTI SENIŪNAIČIU 

 • Kandidatus į seniūnaičius gali siūlyti tik tos seniūnaitijos, kurioje renkamas seniūnaitis, gyventojai, bendruomeninės organizacijos;
 • Kandidatu į seniūnaičius gali būti pilnametis seniūnaitijos gyventojas, deklaravęs gyvenamąją vietą toje seniūnaitijoje;
 • Seniūnaičiu negali būti renkamas:
 • pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;
 • yra įstatymų nustatyta tvarka uždraustos organizacijos narys;
 • yra savivaldybės tarybos narys, savivaldybės administracijos direktorius, vicemeras, savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį;
 • teismo pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje.

 

SENIŪNAITIS RENKAMAS 

 • Seniūnaitis renkamas 4 metams ir dirba visuomeniniais pagrindais;
 • Seniūnaičiai renkami gyventojų susirinkime, kurį organizuoja seniūnas, arba gyventojams balsuojant raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis savivaldybės interneto svetainėje;
 • Rinkimai laikomi įvykusiais, jei rinkimuose dalyvauja ne mažiau kaip 5 procentai seniūnaitijos gyventojų, turinčių teisę rinkti seniūnaitį (netaikoma pakartotiniuose rinkimuose);
 • Išrinktam seniūnaičiui išduodamas seniūnaičio pažymėjimas;

 

SENIŪNAIČIO TEISĖS IR PAREIGOS

 • turi teisę tiesiogiai dalyvauti rengiant ir svarstant savivaldybės institucijų sprendimų projektus, kai sprendžiami klausimai yra susiję su jo atstovaujamos gyvenamosios vietovės bendruomenės viešaisiais reikalais;
 • dalyvauja svarstant klausimus dėl piniginės socialinės paramos skyrimo savivaldybės tarybos nustatyta tvarka;
 • dalyvauja pretendentų į seniūno pareigas konkurso komisijoje;
 • dalyvauja organizuojant gyventojų apklausas ir gyventojų susitikimus su savivaldybės tarybos nariais, meru, seniūnu, savivaldybės administracijos direktoriumi arba šio įgaliotu atstovu, kitais savivaldybės ir valstybės institucijų ir įstaigų atstovais;
 • dalyvauja seniūnaičių sueigoje;
 • kalendoriniams metams pasibaigus per 2 mėnesius seniūnaitijos gyventojams pateikia praėjusių kalendorinių metų veiklos ataskaitą ir veiklos kryptis kitiems kalendoriniams metams.

 

Seniūnaitis skatina gyventojus:

 • prižiūrėti gyvenamosios vietovės teritoriją, rūpintis aplinkos apsauga;
 • rūpintis labiausiai pažeidžiamais bendruomenės nariais (socialinę riziką patiriančiomis šeimomis, nepilnamečiais, vienais gyvenančiais asmenimis, neįgaliaisiais ir kitais);
 • organizuoti sveikatinimo, kultūros ir sporto renginius ir juose dalyvauti;
 • organizuoti bendruomenės saugumo užtikrinimo priemones ir jose dalyvauti;
 • puoselėti savo gyvenamosios vietovės materialųjį ir nematerialųjį paveldą.

 

SENIŪNAIČIŲ SUEIGA 

 • Seniūnaičiai seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyvenamųjų vietovių ar jų dalių bendruomenėms rūpimus klausimus svarsto ir sprendimus priima seniūnaičių sueigoje.
 • Seniūnaičių sueiga yra vieša. Sueigai pirmininkaujantis asmuo turi teisę leisti sueigoje pasisakyti kviestiems ir kitiems suinteresuotiems asmenims.
 • Seniūnaičių sueigos sprendimai yra rekomendaciniai, tačiau atitinkama savivaldybės institucija privalo reglamento nustatyta tvarka juos įvertinti. Savivaldybės institucijos privalo nurodyti savo sprendimų priėmimo motyvus.

 

IŠPLĖSTINĖ SENIŪNAIČIŲ SUEIGA

 • Sprendžiant klausimus, susijusius su seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyvenamųjų vietovių ar jų dalių (seniūnaitijų) bendruomenių viešųjų poreikių ir iniciatyvų finansavimo tikslingumu, seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitos projekto svarstymu ir vertinimu, atstovų delegavimu į pretendentų į seniūno pareigas konkurso komisijos narius, atstovų delegavimu dalyvauti savivaldybės tarybos sudaromų komitetų darbe, atstovų delegavimu į savivaldybės tarybos sudaromų komisijų narius, bendruomeninės veiklos ir partnerystės su savivaldybių institucijomis stiprinimu, viešųjų paslaugų, už kurių teikimą yra atsakinga savivaldybė, teikimo perdavimu bendruomeninėms ir kitoms nevyriausybinėmis organizacijoms, vietos verslumo skatinimu ir su kitais visiems tos teritorijos gyventojams svarbiais reikalais, organizuojama išplėstinė seniūnaičių sueiga.
 • Išplėstinėje seniūnaičių sueigoje su sprendimo priėmimo teise dalyvauja tos seniūnijos seniūnaičiai ir tos seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje veikiantys bendruomeninių organizacijų deleguoti atstovai.
 • Išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimai yra rekomendaciniai, tačiau kompetentinga savivaldybės institucija privalo juos įvertinti.
 • Išplėstinė seniūnaičių sueiga renkasi savo iniciatyva arba seniūno kvietimu.

Informacija parengta vadovaujantis LR vietos savivaldos įstatymu ir Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T-4 “Dėl seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašo patvirtino”.

 

Skip to content