Menu Close

Išmoka privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui skyrimas

Kiekvienam privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui jo tėvo ar motinos tarnybos laikotarpiu skiriama išmoka privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui.
Prašymai gali būti teikiami tiesiogiai (asmeniui atvykus į Šiaulių rajono savivaldybės administracijos seniūniją), elektroniniu būdu, kai valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama elektroninė paslauga, arba per atstovą.
Informacija dėl paslaugos teikimo asmeniui gali būti pateikiama atvykus į instituciją, telefonu, elektroniniu būdu.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:
1. prašymą (SP-3);
2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jeigu prašymą ir dokumentus teikia įgaliotas asmuo – įgaliojimą ir įgaliotojo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą);
3. karinio vieneto, kuriame privalomosios pradinės karo tarnybos karys atlieka tarnybą, išduotą pažymą apie atliekamą privalomąją pradinę karo tarnybą.

Paslaugos gavėjai:

Fiziniai asmenys ne verslo tikslais

Teisės aktai:

Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.5981/asr

Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatai https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A1F3B14F0A00/asr

Paslauga nemokama.

Už paslaugos atlikimą atsakingi asmenys:

  • Seniūnijoje:

Vyresnioji specialistė socialinėms išmokoms Aida Daugialienė
Telefonas +370 41 507 021
El. paštas aida.daugialiene@siauliuraj.lt

  • Šiaulių rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriuje:

Vyresnioji specialistė socialinėms išmokoms Brigita Škultinė
Telefonas +370 41 596 663
El. paštas brigita.skultine@siauliuraj.lt

Paslaugos suteikimo trukmė: 30 kalendorinių dienų.

Paslaugos teikimas elektroniniu būdu:

1. Išmokos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie www.spis.lt.
2. Išmokos gavėjas arba įgaliotas asmuo užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu). Tais atvejais, kai elektroniniu būdu prašymo – paraiškos pateikti nepavyksta (pvz.: jei vienas iš suaugusių asmenų neturi galiojančio asmens tapatybės dokumento ar dėl kitų priežasčių), dėl išmokos skyrimo turi kreiptis į Savivaldybės administracijos seniūniją, kuriai teikia prašymą, nustatyta tvarka.
3. Išmokos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja išmokos gavėją dėl prašymo papildymo.
4. Išmokos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu pasirinktu būdu: atvykęs į Savivaldybės administraciją, įprastu laišku arba prisijungęs prie https://www.spis.lt/, arba elektroniniu paštu (turi būti nurodytas elektroninio pašto adresas).

Elektroninės paslaugos nuorodahttps://www.spis.lt/

Išmokos privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui aprašas

 

Skip to content