Menu Close

Kompensacijos už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos veiksmų Ukrainoje skyrimas

Fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie užsieniečiams, atitinkantiems Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. 224 „Dėl laikinosios apsaugos Lietuvos Respublikoje užsieniečiams suteikimo“ 1 punkte nurodytas sąlygas ir užsiregistravusiems Migracijos departamente, perduoda Lietuvos Respublikoje nuosavybės ar patikėjimo teise, panaudos ar nuomos pagrindais valdomą būstą, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme, ar kitas gyvenamosios ar negyvenamosios paskirties patalpas, išskyrus valstybės ar savivaldybių turtą (toliau – būstas), neatlygintai naudotis panaudos pagrindais (toliau – panaudos davėjai), skiriama kompensacija už būsto suteikimą. Už būsto suteikimą vienam užsiregistravusiam užsieniečiui, panaudos davėjui skiriama 150 Eur/mėn., suteikus tą patį būstą kiekvienam kitam užsiregistravusiam užsieniečiui, papildomai skiriama po 50 Eur/mėn.
Kompensacija skiriama panaudos davėjui pagal būsto panaudos sutartyje nurodytą apgyvendintų užsieniečių skaičių už antrąjį ar paskesnius būsto panaudos pagrindais perdavimo naudotis mėnesius nuo būsto perdavimo naudotis panaudos pagrindais dienos (jei užsieniečių registravimo Migracijos departamente data yra vėlesnė nei būsto panaudos pagrindais perdavimo data – nuo užsieniečių registravimo Migracijos departamente dienos). Kompensacijos mokėjimo laikotarpis negali būti ilgesnis nei 9 mėnesiai ir viršyti būsto panaudos sutarties galiojimo laikotarpio. Su būsto išlaikymu susijusius mokesčius, nuo būsto perdavimo neatlygintinai naudotis panaudos pagrindais dienos, apmoka panaudos davėjas.
Prašymas teikiamas Šiaulių rajono savivaldybės administracijos seniūnijoje, kurios teritorijoje yra būstas.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

1. Pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
2. Prašymas skirti kompensaciją už būsto suteikimą užsieniečiams.
3. Būsto panaudos sutartis.
4. Jeigu prašymą pasirašo juridinio asmens įgaliotas asmuo, pateikiamas Civilinio kodekso reikalavimus atitinkantis įgaliojimas.
5. Užsieniečių dokumentų kopijos.

Paslaugos gavėjai:

Fiziniai ir juridiniai asmenys (išskyrus viešuosius juridinius asmenis, kurių savininkė yra valstybė arba savivaldybė, taip pat kurių dalininkė yra valstybė arba savivaldybė, turinčios daugiau kaip pusę balsų visuotiniame dalyvių susirinkime).

Teisės aktai:

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-254 „Dėl Kompensacijų už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5c940440b4b411ec8d9390588bf2de65

Paslauga nemokama.

Už paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:

  • Seniūnijoje:

Vyresnioji specialistė socialinėms išmokoms Aida Daugialienė
Tel. +370 41 507 021
El. paštas aida.daugialiene@siauliuraj.lt

  • Šiaulių rajono savivaldybėje Socialinės paramos skyriuje:

Vyriausioji specialistė Vida Lenkauskienė
Tel. +370 41 596 683; mob. +370 659 14170
El. paštas vida.lenkauskiene@siauliuraj.lt

Paslaugos suteikimo trukmė: 30 kalendorinių dienų.

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama.

Kompensacijos už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje skyrimo aprašas

 

Skip to content