Menu Close

Išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai skyrimas

Auginančiam vaiką vienam iš vaiko tėvų (ar turimam vieninteliam iš tėvų) (įtėvių) ar vaiko globėjui mokymosi ar studijų laikotarpiu ir 12 mėnesių po mokymosi ar studijų baigimo dienos, jeigu jis mokosi (mokėsi) pagal formaliojo profesinio mokymo programą (įskaitant ir profesinio mokymo įstaigose besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa nuo mokymosi pagal profesinio mokymo programą pradžios iki jos pabaigos) ar studijuoja (studijavo) aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės studijų formos programą, iki jam sukaks 26 metai, arba jeigu jis studijuoja (studijavo) doktorantūroje ar rezidentūroje, iki jam sukaks 30 metų (įskaitant ir akademinių atostogų dėl nėštumo ar vaiko priežiūros laikotarpį), ir jeigu pagal Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą jis neturi teisės gauti vaiko priežiūros išmokos, skiriama 6 bazinių socialinių išmokų dydžio išmoka per mėnesį. Ši išmoka mokama nuo vaiko gimimo dienos, iki vaikui sukaks vieni metai.
Prašymai gali būti teikiami tiesiogiai (asmeniui atvykus į Šiaulių rajono savivaldybės administracijos seniūniją pagal deklaruotą gyvenamąją vietą), elektroniniu būdu, kai valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama elektroninė paslauga, arba per atstovą.
Informacija dėl paslaugos teikimo asmeniui gali būti pateikiama atvykus į instituciją, telefonu, elektroniniu būdu.

Reikalingi atlikti veiksmai:

1. Asmuo, atvykęs į įstaigą, pateikia prašymą ir kitus reikalingus dokumentus Savivaldybės administracijos seniūnijai.
2. Seniūnijos specialistas socialiniam darbui registruoja kreipimąsi programoje „Parama“, o dokumentus perduoda Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui.
3. Socialinės paramos skyriaus atsakingas specialistas išnagrinėja dokumentus, sutikrina pateiktus duomenis ir suformuoja asmens bylą.
4. Parengiamas sprendimas dėl išmokos skyrimo. Sprendimą pasirašo Socialinės paramos skyriaus atsakingas specialistas.
5. Pasibaigus kalendoriniam mėnesiui rengiami išmokų gavėjų sąrašai, spausdinami mokėjimo žiniaraščiai. Jie perduodami Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriui, kuris vykdo pinigų pervedimo funkciją.
6. Informacija dėl paslaugos suteikimo asmeniui gali būti pateikiama atvykus į instituciją, telefonu, elektroniniu būdu.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:
1. Prašymą (SP-1, SP-2, SP-3);
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jeigu prašymą ir dokumentus teikia įgaliotas asmuo – įgaliojimą ir įgaliotojo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą).

Paslaugos gavėjai:

Fiziniai asmenys ne verslo tikslais.

Teisės aktai:

Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.5981/asr

Paslauga nemokama.

Už paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:

  • Seniūnijoje:

Vyresnioji specialistė socialinėms išmokoms Aida Daugialienė
Telefonas +370 41 507 021
El. paštas aida.daugialiene@siauliuraj.lt

  • Šiaulių rajono savivaldybėje Socialinės paramos skyriuje:

Vyresnioji specialistė socialinėms išmokoms Brigita Škultinė
Telefonas +370 41 596 663
El. paštas brigita.skultine@siauliuraj.lt

Paslaugos suteikimo trukmė: 30 kalendorinių dienų.

Paslauga elektroniniu būdu:

1. Išmokos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie www.spis.lt .
2. Išmokos gavėjas arba įgaliotas asmuo užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu). Tais atvejais, kai elektroniniu būdu prašymo – paraiškos pateikti nepavyksta (pvz.: jei vienas iš suaugusių asmenų neturi galiojančio asmens tapatybės dokumento ar dėl kitų priežasčių), dėl išmokos skyrimo turi kreiptis į Savivaldybės administracijos seniūniją, kuriai teikia prašymą, nustatyta tvarka.
3. Išmokos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja išmokos gavėją dėl prašymo papildymo.
4. Išmokos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu pasirinktu būdu: atvykęs į Savivaldybės administraciją, įprastu laišku arba prisijungęs prie https://www.spis.lt/, arba elektroniniu paštu (turi būti nurodytas elektroninio pašto adresas).

Elektroninės paslaugos nuoroda: https://www.spis.lt/

Išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai skyrimo aprašas

Skip to content