Menu Close

Globos (rūpybos) išmokos ir globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo skyrimas

Vaikui, kuriam nustatyta globa (rūpyba) šeimoje, šeimynoje ar vaikų globos institucijoje, jo globos (rūpybos) laikotarpiu skiriama globos (rūpybos) išmoka.
Prašymai gali būti teikiami tiesiogiai (asmeniui atvykus į Šiaulių rajono savivaldybės administracijos seniūniją pagal deklaruotą gyvenamąją vietą, jei gyvenamoji vieta nedeklaruota – į savivaldybės, kurioje gyvena, Socialinės paramos skyrių), elektroniniu būdu, kai valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama elektroninė paslauga, arba per atstovą.
Informacija dėl paslaugos teikimo asmeniui gali būti pateikiama atvykus į instituciją, telefonu, elektroniniu būdu.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:
1. prašymą (SP-1, SP-3);
2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
3. vaiko (vaikų) gimimo faktą patvirtinančius dokumentus;
4. dokumentus apie globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju (rūpintoju);
5. šeimynos ar nevyriausybinės vaikų globos institucijos arba valstybės ar savivaldybės vaikų globos institucijos registravimo dokumentus;
6. teismo sprendimą dėl išlaikymo vaikui priteisimo, jeigu vaikui priteistas išlaikymas;
7. pažymą apie praėjusių iki kreipimosi mėnesį ar kreipimosi mėnesį gautą išlaikymą, jeigu išlaikymas priteistas kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis (pažyma iš įmonės, įstaigos ar organizacijos, kai išlaikymas mokamas išskaičiuojant iš darbo užmokesčio; pašto perlaidos, kai išlaikymas vaikui gaunamas paštu ir kt.);
8. mokyklos pažymą, kai vaikas (asmuo) yra išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę ir maistą) bendrojo ugdymo mokyklos ar profesinio mokymo įstaigos bendrabutyje ar vaikų socializacijos centre, jeigu šių duomenų nėra valstybės ir žinybiniuose registruose ir valstybės informacinėse sistemose.

Paslaugos gavėjai:

  • Fiziniai asmenys ne verslo tikslais;
  •  Juridiniai asmeniys ne verslo tikslais.

Teisės aktai:

Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1DEDD43B92AE/asr

Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatai https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A1F3B14F0A00/asr

Paslauga nemokama.

Už paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:

  • Seniūnijoje:

Vyresnioji specialistė socialinėms išmokoms Aida Daugialienė
Telefonas +370 41 507 021
El. paštas aida.daugialiene@siauliuraj.lt

  • Šiaulių rajono savivaldybėje Socialinės paramos skyriuje:

Vyresnioji specialistė socialinėms išmokoms Brigita Škultinė
Telefonas +370 41 596 663
El. paštas brigita.skultine@siauliuraj.lt

Paslaugos suteikimo trukmė: 30 kalendorinių dienų.

Paslaugos teikimas elektroniniu būdu:

1. Išmokos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie https://www.spis.lt/.
2. Išmokos gavėjas arba įgaliotas asmuo užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu). Tais atvejais, kai elektroniniu būdu prašymo – paraiškos pateikti nepavyksta (pvz.: jei vienas iš suaugusių asmenų neturi galiojančio asmens tapatybės dokumento ar dėl kitų priežasčių), dėl išmokos skyrimo turi kreiptis į Savivaldybės administracijos seniūniją, kuriai teikia prašymą, nustatyta tvarka.
3. Išmokos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja išmokos gavėją dėl prašymo papildymo.

Elektroninės paslaugos nuoroda: https://www.spis.lt/

Globos (rūpybos) išmokos ir globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo skyrimo aprašas

Skip to content