Menu Close

Vienkartinės išmokos įsikurti užsieniečiams, gavusiems laikinąją apsaugą skyrimas

Vienkartinė išmoka įsikurti (būtiniausiems baldams ir namų apyvokos reikmenims įsigyti) skiriama laikinąją apsaugą Lietuvos Respublikoje gavusiems užsieniečiams, kurie ne trumpesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui yra sudarę gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, kuri yra įregistruota Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre ir kurioje nurodyti nuomojamose gyvenamosiose patalpose kartu gyvenančių laikinąją apsaugą Lietuvos Respublikoje gavusių užsieniečių, priklausančių tam pačiam privačiam namų ūkiui, vardai, pavardės, gimimo datos. Vienkartinė išmoka įsikurti skiriama: dirbantiems pagal darbo sutartį ar darbo santykiams prilygintų teisinių santykių pagrindu arba savarankiškai Lietuvos Respublikoje arba yra įsiregistravę Užimtumo tarnyboje; asmenims, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje; asmenims, kuriems yra sukakę senatvės pensijos amžius; nėščioms moterims, kurioms iki numatomos gimdymo datos yra likę ne daugiau kaip 70 kalendorinių dienų; vienam gyvenančiam asmeniui arba vienam iš privataus namų ūkio narių, jei jis slaugo ar prižiūri kitą šio privataus namų ūkio narį, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, savo ar kito šiam privačiam namų ūkiui priklausančio asmens vaiką (-us) (įvaikį (-ius) arba vaiką (-us) (įvaikį (-ius), kuriam (-iems) įstatymų nustatyta tvarka nustatyta globa ar rūpyba šeimoje; vienam iš teisėtų atstovų, auginančių vaiką (-us) (įvaikį (-ius) iki 3 metų, pagal gydytojų rekomendaciją švietimo įstaigos nelankantį vaiką (-us) (įvaikį (-ius) iki 8 metų, švietimo įstaigos nelankantį vaiką (-us) (įvaikį (-ius), jei švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nėra vietų; vienam iš darbingo amžiaus senelių, prižiūrinčių vaiką iki 3 metų tais atvejais, kai vaiko tėvai dirba pagal darbo sutartį ar darbo santykiams prilygintų teisinių santykių pagrindu arba savarankiškai Lietuvos Respublikoje arba yra įsiregistravę Užimtumo tarnyboje ir aktyviai ieško darbo; asmenims, kuriems nustatytas 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis.

Prašymai gali būti teikiami tiesiogiai (asmeniui atvykus į Šiaulių rajono savivaldybės administracijos seniūniją pagal deklaruotą gyvenamąją vietą), elektroniniu būdu, kai valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama elektroninė paslauga, arba per atstovą.

Informacija dėl paslaugos teikimo asmeniui gali būti pateikiama atvykus į instituciją, telefonu, elektroniniu būdu.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:
1. prašymą;
2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jeigu prašymą ir dokumentus teikia įgaliotas asmuo – įgaliojimą ir įgaliotojo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą);
3. įsiteisėjusį teismo sprendimą įvaikinti;
4. ne trumpesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui sudarytą gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, kuri yra įregistruota Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre;
5. mokymo įstaigos pažymą, jeigu vyresnis kaip 18 metų asmuo iki 24 metų mokosi ir šių duomenų nėra valstybės ir žinybiniuose registruose arba valstybės informacinėse sistemose;
6. nėštumo pažymą.

Paslaugos gavėjai:

Fiziniai asmenys ne verslo tikslais

Teisės aktai:

Lietuvos Respublikos įstatymas dėl užsieniečių teisinės padėties https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.232378/asr

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. spalio 5 d. nutarimas Nr. 998 „Dėl Lietuvos valstybės paramos užsieniečių integracijai teikimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/34e8bf81913d11e68adcda1bb2f432d1/asr

Paslauga nemokama.

Už paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:

  • Seniūnijoje:

Vyresnioji specialistė socialinėms išmokoms Aida Daugialienė
Telefonas +370 41 507 021
El. paštas aida.daugialiene@siauliuraj.lt

  • Šiaulių rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriuje:

Vyriausioji specialistė Jurgita Radzevičienė
Telefonas +370 41 596 683
El. paštas jurgita.radzeviciene@siauliuraj.lt

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų.

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama.

Vienkartinės išmokos įsikurti užsieniečiams, gavusiems laikinąją apsaugą, skyrimo aprašas

Skip to content