Menu Close

Seniūnijos žalieji plotai

2024-04-10 Mero potvarkis Nr. M-241 Dėl Ginkūnų seniūnijos prižiūrimų bendrųjų teritorijų sąrašo

 Bendrieji želdynų apsaugos ir tvarkymo tikslai:

  • želdynai ir želdiniai turi gerinti aplinkos kokybę, tenkinti visuomenės sveikos gyvensenos ir rekreacijos poreikius, nekelti pavojaus žmonėms, statiniams, pastatams, saugiam eismui gatvėse, automobilių ir geležinkelio keliuose;
  • želdynus ir želdinius būtina išsaugoti kaip estetiškai, ekologiškai, istoriškai ir kultūrai svarbius kraštovaizdžio elementus.

Sąvokos:

atskirasis želdynas – želdynas, esantis tik jam skirtame žemės sklype (parkas, skveras, miesto ar miestelio sodas ir kt.);

priklausomasis želdynas – želdynas, esantis kito objekto žemės sklype (gyvenamosios, visuomeninės, komercinės, pramoninės paskirties, inžinerinės infrastruktūros, rekreacinių ar kitų teritorijų);

želdynas –želdinių žemės sklypas, kuriame gali būti mažųjų kraštovaizdžio architektūros, inžinerinių ir laikinųjų statinių;

želdiniai – žmogaus pasėti ar pasodinti medžiai (tarp jų ir pasodinti pavieniai ar natūraliai išaugę), krūmai, krūmokšniai, puskrūmiai, lianos ir žoliniai augalai;

želdynų ir želdinių savininkas – valstybė, savivaldybė, fizinis ar juridinis asmuo, Lietuvos Respublikoje įsteigtas ar Europos Sąjungos valstybėje narėje ar kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje įsisteigusios įmonės filialas, taip pat užsienio valstybėje įsteigta organizacija, neturinti juridinio asmens statuso, tačiau turinti civilinį teisnumą pagal tos valstybės įstatymus (toliau – fizinis ir juridinis asmuo), įstatymų nustatyta tvarka įgiję nuosavybės teisę arba į žemę, kurioje yra želdynų, želdinių, arba tik į želdinius;

želdynų ir želdinių valdytojas – želdynų ir želdinių savininkas ar savivaldybė, valstybės įmonė ar organizacija, patikėjimo teise valdantys įstatymų nustatyta tvarka jiems Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais perduotą valstybinėms funkcijoms įgyvendinti valstybinę žemę, kurioje yra želdynų ir želdinių, ar kitas fizinis ar juridinis asmuo, teisėtai įgijęs privačios žemės valdymo teisę ar žemę naudojantis įstatymų, administracinių aktų, teismo sprendimo, sandorių ar kitu pagrindu, arba turinti tik želdynų ar želdinių valdymo teisę;

žemės valdytojas – privačios žemės savininkas arba kitas fizinis ar juridinis asmuo, įstatymų, kitų teisės aktų, teismo sprendimo, sandorių ar kitu įstatymo nustatytu pagrindu įgijęs teisę valdyti privačią žemę, taip pat valstybės ar savivaldybės nuosavybės teisę įgyvendinantis subjektas, kuriam Lietuvos Respublikos teisės aktų (toliau – teisės aktai) nustatyta tvarka valstybinė

Savivaldybės želdynų ir želdinių teritorijose, viešuosiuose želdynuose želdinius, kurie teisės aktais nėra priskirti saugotiniems, tvarko ir prižiūri Savivaldybės administracijos seniūnijos.

Ginkūnų seniūnijos žaliosios erdvės šienaujamos specialia technika, o vietos, kurias su ja pasiekti sunku – rankiniu būdu.

Vadovaujantis sąrašu (planu) patvirtintu 2022 m. liepos 4 d. vykusioje seniūnaičių sueigoje protokolu Nr. SS(18)-5(10.3) žemaūgė, nuolat šienaujama veja bus išlaikoma tik ten, kur ji yra būtina, tai yra aikščių, skverų, parkų pagrindinėse ir aktyviai naudojamose viešosiose erdvėse( PLANAI PRIDĖTI PUSLAPIO APAČIOJE). Žolės aukštis šiose teritorijose negalės viršyti 20 cm , nes atsižvelgiant į Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamento rekomendacijas, nuolatinis žolės šienavimas yra viena iš ekologiškiausių ir efektyviausių erkių populiaciją mažinančių priemonių.

Seniūnaičių sueigoje buvo priimtas sprendimas palei pėsčiųjų takus, gatvių pakraščius bei tose vietose, kurios gali trukdyti vairuotojų matomumui šienauti vadovaujantis Šiaulių rajono savivaldybės teritorijų tvarkymo ir švaros taisyklių, patvirtintų Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T-354 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T-138 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės teritorijų tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 7.3 papunkčiu, žolę privaloma nupjauti du kartus per metus iki liepos 1 d. ir rugpjūčio 15 d.

Atsiradus galimybei žolė bus pjaunama ir dažniau.

Greta važiuojamosios dalies bus paliekamos 1,5–2 m. pločio pradalgės. Jos bus šienaujamos tam, kad aukštesnė žolė nevirstų į gatvę, netrukdytų pėstiesiems ar dviratininkams. Likę plotai bus palikti natūraliai gamtai.

Nuolat šienaujamų teritorijų sąrašas (planas) sudarytas remiantis šiais kriterijais:

  • aktyviai gyventojų naudojamos viešosios erdvės (parkas, poilsio, sporto ir kt. vietos) ;
  • gatvių pakraščiai bei tos vietos, kurios gali trukdyti vairuotojų matomumui ;
  • pagal pėsčiųjų ar dviračių takus (šienaujama tik iš krašto).

Skip to content