Menu Close

Vienkartinės išmokos įsikurti skyrimas

Asmenims, kuriems buvo nustatyta vaiko globa (rūpyba), pasibaigus vaiko globai (rūpybai) dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo, skiriama 75 bazinių socialinių išmokų dydžio vienkartinė išmoka įsikurti.
Prašymai gali būti teikiami tiesiogiai (asmeniui atvykus į Šiaulių rajono savivaldybės administracijos seniūniją pagal deklaruotą gyvenamąją vietą), elektroniniu būdu, kai valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama elektroninė paslauga, arba per atstovą.
Informacija dėl paslaugos teikimo asmeniui gali būti pateikiama atvykus į instituciją, telefonu, elektroniniu būdu.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:
1. prašymą (SP-1, SP-2, SP-3);
2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
3. dokumentus apie globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju (rūpintoju).

Paslaugos gavėjai:

Fiziniai asmenys ne verslo tikslais

Teisės aktai:

Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.5981/asr

Paslauga nemokama. 

Už paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:

  • Seniūnijoje:

Vyresnioji specialistė socialinėms išmokoms Aida Daugialienė
Telefonas +370 41 507 021
El. paštas aida.daugialiene@siauliuraj.lt

  • Šiaulių rajono savivaldybėje Socialinės paramos skyriuje:

Vyriausioji specialistė Inga Baranauskė
Telefonas +370 41 596 683
El. paštas inga.baranauske@siauliuraj.lt

Paslaugos suteikimo trukmė: 10 darbo dienų.

Paslaugos teikimas elektroniniu būdu:

1. Išmokos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie https://www.spis.lt/.
2. Išmokos gavėjas arba įgaliotas asmuo užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu). Tais atvejais, kai elektroniniu būdu prašymo – paraiškos pateikti nepavyksta, dėl išmokos skyrimo turi kreiptis į Savivaldybės administracijos seniūniją, kuriai teikia prašymą, nustatyta tvarka.
3. Išmokos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja išmokos gavėją dėl prašymo papildymo.
4. Išmokos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu pasirinktu būdu: atvykęs į Savivaldybės administraciją, įprastu laišku arba prisijungęs prie https://www.spis.lt/ arba elektroniniu paštu (turi būti nurodytas elektroninio pašto adresas).

Elektroninės paslaugos nuoroda: https://www.spis.lt/

Vienkartinės išmokos įsikurti skyrimo aprašas

 

Skip to content